Relevant Issues:

Folk § 8-2 første ledd bokstav a. Forskrifter, grunn hjelp § 4; grunn hjelp § 6 og grunn hjelp § 7. Saken gjaldt grunn- og hjelpestønadssatsen fra ca 2 1/2 års alder.

Child with autism granted further social fundings from the Social Security Service in Norway – NAV. – not ABA – but special training that relied on the parents to accomplish.
The case concerned the primary and ancillary benefit rate from about 2 1/2 years of age.

Status:

Vedrørende grunnstønad kom retten til samme resultat som ankemotparten, det vil si sats 2. Vedrørende hjelpestønad kom retten til at satsen burde være sats 4, og viste til at den ankende part er sterk preget av sin autisme, og at en positiv utvikling krever et treningsprogram som faller på foreldrene. Han må ha kontinuerlig tilsyn hele døgnet. Inntil sommeren 1989 var han i hvert fall ikke kontinent for avføring og urin. Stadfestelse og omgjøring.

The judge of the Court of National Insurance did order the Social Security Service in Norway – NAV to provide more social fundings for the well-being of the minor in question that needed special training that relied on the parents to accomplish.
Regarding basic benefit, the Court came right to the same result as the Respondent, ie rate 2. Regarding ancillary benefit, the Court concluded that the rate should be rate 4, and pointed out that the Appellant is strongly influenced by his autism, and that a positive development requires a training program which falls on the parents. He must have continuous supervision around the clock. Until summer 1989, he was certainly not continent of feces and urine. Confirmation and Commutation.

Relevant Issues:

«omfanget av tilsynet og pleien», jf. folk § 8-2 første ledd bokstav b. Forskrifter, grunn hjelp § 7 nr 2. Den ankende part var mentalt og psykomotorisk redardert. Han måtte bruke ble eier, han måtte kles av og på, han kastet gjenstander når han ble sint eller ville ha oppmerksomhet. Den ankende part krevde tilsyn og pleie store deler av døgnet.

The Appellant had mental and psychomotor disabilities. He had to wear diapers, he had clothes on and off, he threw objects when he was angry or wanted attention. The Appellant demanded care and attention most of the day.

Status:

Retten fant at den ankende parts sykdom medførte så omfattende tilsyn og pleie at han fylte vilkårene for forhøyet hjelpestønad etter sats 4. Omgjøring.

The Court found that the Appellant’s disease resulted in such extensive care and attention that he met the conditions for increased ancillary benefit at the standard rate 4. Commutation.

Relevant Issues:

Dap hadde et høyt aktivitetsnivå med uro og aggresjon og representerte en betydelig merbelastning i forhold til friske barn på samme alder.

Ap had a high level of unrest and aggression and represented a significant additional workload compared to healthy children of the same age

Status:

Retten la vekt på at daps søster var tilstått hjelpestønad etter sats 4 etter ankebehandling i Trygderetten. Barnas samlede tilsynsbehov måtte anses kompensert med det resultat Trygderetten kom fram til i hennes sak.

The Court emphasized that Aps sister was confessed ancillary benefit after rate 4 after an appeal hearing in Insurance Court. Children’s overall supervision needs to be regarded compensated with the result Insurance Court arrived at in her case.

Relevant Issues:

Behov for tilsyn og pleie, jf. folk § 8-2 første ledd bokstav b. Forskrifter, grunn hjelp § 7 nr 1, grunn hjelp § 7 nr 2. Den ankende part er 9 år og utviklingshemmet med autistiske trekk og tilstått hjelpestønad etter sats 3.

Need for care and supervision. The Appellant is 9 years and mentally disabled with autistic traits and confessed ancillary benefit after rate 3.

Status:

Retten fant at atferdsvanskene stiller helt spesielle krav til tilsyn og pleie. Oppfølgings- og aktivitetsbehovet blir mer omfattende etter hvert som han blir eldre og avviket fra normalutviklede barn øker ettersom friske barn blir mer og mer selvhjulpne. Retten legger også vekt på at moren er blitt alene med omsorgen slik at den totale belastningen som faller på henne er betydelig utvidet. Omgjøring.

The Court found that behavioral difficulties have unique requirements for care and supervision. Monitoring and activity needs are more extensive as he gets older and deviation from normal developed children increases as healthy children become more and more self-reliant. The Court also emphasizes that the mother has been alone with care so that the total burden falling on her is significantly expanded. Commutation.

Relevant Issues:

Dap hadde utviklingsforstyrrelse med klare autistiske trekk.

Ap had developmental disorder with clear autistic traits.

Status:

Det ble lagt vekt på at daps bror også hadde et stort behov for tilsyn og pleie slik at den samlede belastning for foreldrene ble særlig tung. Dap ble etter dette tilstått hjelpestønad etter sats 4 (jfr ankesak 3267/94).

It was emphasized that Aps brother also had a great need for care and supervision so that the total burden on the parents was particularly heavy. Ap was subsequently confessed ancillary benefit after rate 4 (cf. appeal case 3267/94).

Relevant Issues:

Et vesentlig større behov for tilsyn og pleie, jf. folk § 8-2 første ledd bokstav b. Forskrifter, grunn hjelp § 7 nr 1, grunn hjelp § 7 nr 2. Den ankende part har autisme av alvorlig art og har et nærmest konstant behov for meget omfattende tilsyn og hjelp på alle livsområder, sammenlignet med funksjonsfriske barn.

A significantly greater need for care and supervision. The Appellant has autism of a serious nature and have an almost constant need for extensive supervision and assistance in all areas of life, compared with able-bodied children.

Status:

Etter en samlet vurdering av den ankende parts behov for tilsyn og pleie, hans opplærings- og aktiviseringsbehov, fant retten at den ankende part fyller vilkårene for forhøyet hjelpestønad etter sats 4. Omgjøring.

After an overall assessment of the Appellant’s need for care and supervision, his training and activation requirements, the Court found that the Appellant meets the conditions for increased ancillary benefit at the standard rate 4. Commutation.

Relevant Issues:

Gutt på 7 år led av barneautisme og var tilstått forhøyet hjelpestønad med sats 2. Vergene påanket og mente seg berettiget til høyeste sats.

Boy 7 years suffered from childhood autism and was granted increased social fundings with rate 2. The guardian appealed and believed himself entitled to the highest rate.

Status:

Retten fant at fylkestrygdekontoret hadde lagt for liten vekt på familiens samlede situasjon. Mor hadde psykiske problemer og bodde hos sine foreldre. Far led av revmatisme og ulcerøs colitt og var alene om omsorgen. I denne sammenheng tilsa barnets adferdsproblemer at det ble gitt forhøyet hjelpestønad med sats 3. Retten vurderte tilfellet opp mot tidligere trygderettssaker TRR-1990-4117, TRR-1993-1212, TRR-1995-437, TRR-1995-2489 og TRR-1997-151 hvor det var gitt etter sats 4, men fant at pleiebehovet i foreliggende sak ikke var tilstrekkelig omfattende. Anken førte således delvis frem og fylkestrygdekontorets vedtak ble endret til sats 3.

The Court found that the county insurance office had placed too little emphasis on total family situation. Mother had mental problems and lived with his parents. Father suffered from rheumatism and ulcerative colitis and was the sole carer. In this context indicated the child’s behavior problems that were given increased ancillary benefit with rate 3. The Court assessed the case against former insurance litigation TRR 1990-4117, TRR 1993-1212, TRR-1995-437, TRR 1995-2489 and TRR 1997 -151 where it was given after rate 4, but found that the need for care in the present case was not sufficiently comprehensive. The appeal brought thus partially forward and county social security office’s decision was changed to rate 3.

Relevant Issues:

Forhøyet hjelpestønad, jf. ftrl § 6-5. En 4 år gammel pike hadde fått tilstått forhøyet hjelpestønad sats 2. Hun hadde et sammensatt sykdomsbilde, med lidelse i fordøyelsessystemet, forsinket utvikling språklig og mentalt, mulig autistiske trekk m.m. Hun hadde videre et svært høyt aktivitetsnivå, ødela mye og manglet forståelse for fare.

Elevated ancillary benefit. A 4-year-old girl had confessed elevated ancillary benefit rate 2. She had a complex clinical picture, with disorder of the digestive system, delayed development language and mentally, possible autistic traits ETC. She had on a very high level of activity, destroyed much and lacked understanding of danger.

Status:

Retten fant at omsorgsbehovet her var så omfattende og i slik grad preget familiens situasjon, at vilkårene for stønad etter sats 2 var oppfylt. Hel omgjøring.

The Court found that care needs here were so extensive and in such extent affected the family’s situation, the conditions for benefit under level 2 were met. Complete reversal.

Relevant Issues:

Ftrl § 6-3 ftrl § 6-5. Krav om grunnstønad til fordyret kosthold. Krav om hjelpestønad utover sats 2. Grunnstønad. Snart fem år gammel gutt, barneautisme, proteinintoleranse/fødemiddelintoleranse, har ekstrautgifter til gluten og melkefri diett. Går på Reichelts diett.

Demands for basic benefits for more costly diet. Requirements for ancillary benefit beyond rate 2. Basic benefit. Nearly five year old boy, childhood autism, protein intolerance / to food intolerance, have additional expenses to gluten and milk-free diet. Going on Reichelt diet.

Status:

Retten påpeker at dietten ikke er alminnelig vitenskaplig anerkjent som bahandling av autisme viser til sammenlignbare saker TRR-2002-1743, TRR-2002-1748, TRR-2002-1751 der krav om grunnstønad ble stadfestet. Heller ikke verifisert av spesialist med allergologisk kompetanse at gutten lider av cøliaki. Stadfestelse. Hjelpestønad: Retten legger til grunn at gutten trenger nærmest kontinuerlig tilsyn, trenger hjelp i alle daglige gjøremål, har ikke språk, må passes på for å hindre at farlige situasjoner oppstår og dessuten følges opp mht. pedagogisk trening. Retten vektlegger at foreldrene har en betydelig merbelastning på grunn av hans matintoleranse. Retten finner på bakgrunn av gjeldende praksis, jf. TRR-1999-251 og TRR-2000-1224 at han er berettiget til sats 3. Hel omgjøring og stadfestelse.

The Court points out that the diet is not generally scientifically recognized as the treatment

of autism refers to comparable cases TRR 2002-1743, TRR 2002-1748, TRR 2002-1751 where demand for basic benefit was upheld. Nor verified by specialist allergological expertise that the boy suffers from celiac disease. Confirmation.
Ancillary benefit: The Court finds that the boy needs almost continuous supervision, need help in all daily activities, do not have language, ensue to prevent dangerous situations from occurring and also followed up with respect. educational training. The Court emphasizes that parents have a significant additional workload because of his intolerance. The Court finds on the basis of current practice, cf. TRR-1999-251 and TRR 2000-1224 that he is entitled to rate 3. Complete reversal and confirmation.

Relevant Issues:

En seks år gammel gutt var innvilget forhøyet hjelpestønad sats 3 fra før fylte ett år på bakgrunn av vanskelig regulerbar epilepsi med mange anfall. Ved femårs alder hadde han fortsatt epilepsi, men den var nå relativt godt regulert.

A six year old boy was granted increased ancillary benefit rate 3 from before the age of one year on the basis of hard adjustable epilepsy with many attacks. At age five he still had epilepsy, but it was now relatively well regulated.

Status:

Imidlertid hadde han nå fått diagnosen infantil autisme, og retten omgjorde avslag på sats 4 idet det ble vektlagt at det forelå et omfattende hjelpe-, pleie-, omsorgs- og stimuleringsbehov i forhold til friske barn på tilsvarende alder. Retten mente at merbelastningen hadde økt så vidt mye i forhold til da sats 3 ble gitt at gutten fylte vilkårene for sats 4 og viste ellers til at denne sats var gitt i saker hvor det dreide seg om barn med denne diagnose og alder. Hel omgjøring.

However, he had now been diagnosed with infantile autism and the Court overturned the refusal of rate 4 as it was emphasized that there was an extensive auxiliaries, nursing, care and stimulation needs compared to healthy children of similar age. The Court held that the extra burden had risen so far much compared to when rate 3 was given the boy met the conditions for rate 4 and showed otherwise why this movement was given in cases where it was about children with this diagnosis and age. Complete reversal.

Relevant Issues:

Gutt på 6 år med en uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse innen autismespekteret var innvilget forhøyet hjelpestønad sats 2 ved trygdekontorets vedtak av november -05. Anken gjaldt krav om forhøyet hjelpestønad etter en høyere sats.

Boy of 6 years with an unspecified pervasive developmental disorder within the autism spectrum were granted increased ancillary benefit rate 2 at Social Security Agency’s decision of November 05. He appealed against the claim for increased ancillary benefit by a higher rate.

Status:

Retten så klart at den ankende part hadde et vesentlig større omsorgs- og tilsynsbehov enn friske barn på samme alder. Dette var også tatt hensyn til ved innvilgelse av forhøyet hjelpestønad sats 2. Den ankende parts vansker med det sosiale samspillet var imidlertid ikke av så alvorlig grad at man hadde definert det innenfor en autismediagnose. Det framgikk videre av spesialisterklæringen at den ankende part hadde resurser og muligheter som kunne gi grunnlag for betydelig utvikling i årene framover. Retten fant at sats 2 var rett stønadssats på det nåværende tidspunkt. Stadfestelse.

The judge of the Court of National Insurance did not order the Social Security Service in Norway – NAV to provide more social funding for the well-being of the minor in question under the direction of the ABA.
The Court clearly saw that the Appellant had a substantially greater care and supervision needs than healthy children of the same age. This was also taken into account when granting elevated ancillary benefit rate 2. The Appellant’s difficulty with social interaction was not by so severely that one had defined it within an autism diagnosis. Here it was ahead of specialist statement that the Appellant had the resources and opportunities that could give rise to significant development in the years ahead. The court found that the rate 2 was directly benefit level at the present time. Confirmation.

Relevant Issues:

En 4 år gammel pike med barneautisme, uspesifisert utviklingshemning og epilepsi mottok forhøyet hjelpestønad sats 3. Den psykiske utviklingshemningen ble betegnet som moderat. Hun hadde et voldsomt sinne og kastet ting rundt seg og hun lå i safe om natten og brukte bleie.

A 4 year old girl with childhood autism, unspecified retardation and epilepsy received increased for ancillary benefit rate 3. The mental retardation were described as moderate. She had a violent rage and threw things around and she lay in a safe at night and used diaper.

Status:

Retten stadfestet og viste til at Trygderetten i sin praksis hadde vært forholdsvis tilbakeholden med høyeste sats når det gjaldt barn som ikke var eldre enn under 4 år på vedtakstidspunktet. Retten uttalte at den antok at vilkårene for sats 4 ville være oppfylt i løpet av noen år hvis ikke tilstanden bedret seg hensett til at forskjellen mellom den ankende part og friske barn på samme alder ville øke med alderen. Stadfestelse.

The Court upheld and stated that the National Insurance Court in its practice had been relatively reticent highest rate when it came to children who were not older than 4 years old at the time of the decision. The Court stated that it assumed that the conditions for rate 4 would be met within a year unless the condition improved in view of the difference between the appellant and healthy children of the same age would increase with age. Confirmation.

Relevant Issues:

Den ankende part, en gutt på 5 år, har fått avslag på krav om hjelpestønad sats 4. Han har vært innvilget hjelpestønad sats 3 fra han var tre og et halvt år gammel. Han er autistisk og har samtidig astma og eksem samt en spiseforstyrrelse med diare.

The Appellant, a boy of five years, has been rejected demands for ancillary benefit level 4. He has been granted ancillary benefit rate 3 since he was three and a half years old. He is autistic and has simultaneously asthma and eczema as well as an eating disorder with diarrhea.

Status:

Retten var enig med ankemotparten i at hjelpe- og tilsynsbehover tilsvarer sats 3. Retten viste til to sammenlignbare saker: ankesak TRR-2002-630 og TRR-2003-4018. Retten tilføyde imidlertid at man ikke kunne se bort fra at han vil fylle hjelpestønadsats 4 på et senere tidspunkt. Stadfestelse.

The Court agreed with the Respondent that the assistance and supervision requirements equivalent rate 3. The Court referred to two comparable cases: appeal case TRR-2002-630 and TRR 2003-4018. The Court added, however, that one could not ignore the fact that he will fill ancillary benefit level 4 at a later date. Confirmation.